Organisation

Project group

 Steering group

  • DTU Management: Professor Mette Wier, Professor Michael Zwicky Hauchild
  • DTU Environment: Thomas Højlund Christensen, Asso. Professor Steffen Foss Hansen, Camilla Bitsch
  • DTU Nanotech: Asso. Professor Kristian Mølhave
  • AIS: Ulla Høeberg Jørgensen